مدونة الشاعرالشعبی رحیم عوده الساري

| ابوذیة - موال - قصیدة - دارمی -ومضه-هات-میمر-مساجلات شعریة|

الاسلام الصحیح

یلراید صحیح اتشوف الاسلام

فک عین الگلب وانظر للحسین

تشوف الله ورسوله ونص الکتاب

والزهره وعلي وکل النبیین 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 22:22  توسط الساری  | 

عمی البصیرة


من یضعف المنطق تعمي العین

وبعدماتبصر انوار الحقیقه

هذول الکفر وصلو درب مسدود

وغیر النبش ما عدهم طریقه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 16:22  توسط الساری  | 

ومضة

بلطف مو یزید الحارب احسین

ولو چانو  ایسمّونه خلیفه

الصاغ امر الحرب والجیّش الجیش

وحگ راس الحسین اهل السقیفه

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 16:13  توسط الساری  | 

یطیور هوری

یطیور هوری ابصوت ناعم غردی***زیدی ابغرامچ للگصب والبردی

                         زیدی ابغرامچ یطیور

                         للگصب واشما بلهور

خلینی اعیش اویاچ حلمی الوردی***یطیور هوری ابصوت ناعم غردی

                                               ***

یطیور هوری آنه احب کل الناس                  اهلی وجمیع البی وفه ورفعت راس

                              هایه بلادی بلذهب ما تنقاس

           دین وجمیّه وغیره                        والکرم عدهم سیره

                               واصل المکارم من ابوی وجدی  

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:8  توسط الساری  | 

هوسات

نبقه ویّه احسین مانزلف یعالم هلدرب

وکل سنه انقیم المآتم نحزن ودمعه نصب

احسین مو بلطف ضریحه مرقده ابوسط الگلب

میدور الدم بینه اخلافه

************

بلگلوب احسین اله مرقد وما نگدر انعوفه

ابجوار الحید اخوه الجاد من جوده ابچفوفه

واظن لو ما قدر  ربه  چاگلب بیهم الکوفه

عباس اعنی وراعی الغیره

************

لو بسم عباس الهج توگف ام العله اگبالی

ترجف اتضل المکارم لئن ماتوصلّه عالی

موش بس قلمی وکتابی اعضای کتبتّه ووصالی

عباس اصبح کل اوجودی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آذر ۱۳۹۱ساعت 16:21  توسط الساری  | 

مساجله(تجلیبه)

الشاعرهانی المذحجی:

لجلبنک یلیلی وللصبح ویّــــــاک                     شنطانی الدهر بس هاک لا هنّاک

یلتعلم ابسری وسری مایخفاک                      افضحتنی لیش عد طالب اویه اطلیبه

فأجبته:

اجلبنّک یلیلی وخنّی ابوح ابهای                     واگلّک موش عدّی الگلب عد اهوای

خلّینه رفاگه ولا تسوس المــــای                      تـــــره فضح السرار اکلف امن الغیبه

الشاعرهانی:

لجلبنک یلیلی والجروح اجـــــروح                      وین الگه بشر یبچی علی واینوح

حی بلچذب آنه وبلأصل مذبـــــوح                     ابسچینة حبیبی الغاب فد غیبه

فأجبته:

اجلبنک یلیلی والجـــــــــرح ینزف                     وامصابی کلف ماینوصف شوصف

یذبحنی ویصیح انخلس موش اترف                   هم محبوب یعمـــل هیچ بحبیبه

الشاعر هانی:

لجلبنک یلیلی وغیـــــــــــرتی غیره                  مــــــا عفت الأخو منشان چم لیره

ترگص عالألم روحــــــــی مثل طیره                  عفیه ابروحی عفیه تربیت نیبه

الإجابه:

اجلبنّک یلیلی ومـــــا نمت ساعه                    ولا مرکب حمیتی لم لم اشراعه

اخوی الصح لصیرن درگه بــــذراعه                    وشگف خاف سیف اهل الرده ایصیبه

الشاعر هانی:

لجلبنک یلیلی ابحزنی ونوحی                       یاهو اللی تنشده ایگول یا روحی

اگولن هم اکو دکتور لجروحی                         یبو میثم اذا تلگه الی جیبه

اجابتی الاولی:

اجلبنک یلیلی والجمیع انیام                          لو لاک الجرح صدگنی ما یلتام

تحضر للاخو یلبیک رفعت هام                          یلکلک یهانی مرجله وطیبه

اجابتی الثانیه:

اجلبنک یلیل ویلهج السانی                             هانی ایصیح هانی وهانی وهانی

اگله اسکت یگلی خاف ینسانی                        ارید ابهای ازیدن علی ترغیبه

الشاعر هانی:

لجلبنک یلیلی ابصعبه وابسهله                         ما اعتب عله اللی ناگته هزله

یحچی بلعداله وما شفت عدله                           ظالمنی وخذه حگی ابتصویبه

اجابتی:

اجلبنک یلیلی ونار اله بحشای                         اطفی ذیچ شو ولفی رکض وج های

عادل ویّه غیری وجوره بس ویای                        نهب عگلی ودلیلی وناظری انهیبه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:18  توسط الساری  | 

میمر

حي دارعزللهل المجد حي درنه

العلاها لعنان السمه حیدرنه

یلهوّست للمرتضی حي دِرنه........ هوستنه حُبّه ونِدچ بیهه ونفتر 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:13  توسط الساری  | 

غض نظر

إذا شئت أن تحیی سلیماً من الأذی*****وحظک مـــوفــــورٌ وعرضک صیّنُ

لسانک لا تذکر به عــــــــورة امـــــرء ****فکلّک عــــورات وللناس ألسنُ   

وعینک إن أبدت إلیک معـــــــــــایباً ***** فصنها وقل یا عین للناس أعینُ   

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی*****وفارق ولکن باللتي هي أحسنُ

...............................................................................................................

یلــــــردت عیشه ابسعاده وخیر ما بیهه أذیّه

ورزق متـــــــوفّر وعرضک صاینه امن الأجنبیّه

 مـــن أمیر المؤمنین احفظ یمسلم هلوصیة

لاتــــــــذم مسلم ابحچیک لاتّهمه ابکل ردیّه

ولــورأت عینک معایب غض نظر عنهن اشویّه

وگلهه هم النـاس عدهه اعیون واتعاین علیّه

وعاشر ابمعروف ربعک صیر دومک صفي النیّه

وســـــامح الیزلف و یغلط واهجرالنفسه ردیّه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:11  توسط الساری  | 

دنياالهم

اشما اتلم دنياك بلهم والسگم والضیم خلهه

وخلهه تزعل حیل واتزید ابمراجلهه وزعلهه

وخل سوالفهه الردیّه اتزود واعله الزین یتثاگل حملهه

اتسایره البس بیهه یهتم والذی حبهه وقبلهه

وتشبه الحال ازرافه من تلد تاکل طفلهه

شرد اسولفلک علیهه شرد اگلک شرد اگلهه

ماازید اویاک حچیی وما ارید اتصیر ملهه

***

گبلی ناس اهوای ذکرت بلشعر های الحچایه

وگبلگ انته اهوای وادم ضاگت اهموم وبلایه

وذابت اگلوب ونواظر بلدمع سالت اهوایه

بیهه صبرت واستقامت واطت ادموم وفدایه

وبیهه ما صبرت وخضعت سلّمت رفعت الرایه

رایه للتسلیم بیضه ارتفعت وضاعت الغایه

ما درت تالی الکفاح الغلب للحگ بلنهایه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:36  توسط الساری  | 

مساجلة

بعث لي عبرالجوال الشاعر الشیخ مهدی الساري التجلیبات التالیة وأجبت بنفس النوع من الشعر:

الرسالة:

لجلبنّک یلیلي والسهرسهــــــــــري           ونجوم اللیل تسري ابهمّي ماتدري

تظل عیني اعله ولفي سیل چن تجري       ونیام النــــاس تجهل گلبي تعذیبه

الإجابة:

أجلبنّک یلیلي والنجـــــــوم اشهود              اصبرهه لچن عیني سهرهه ایزود

وکل لیلة وگلت هللیلة ولفي ایعود             وروحي اترد عَلَی واتگلّي شیجیبه

الرسالة:

لجلبنّک یلیلي والحبیب ابعیــد                     ولهیب النار یسعر بلگلب وایزید

لهیمن بیک مثل العامري بلبید                   الوحش دون الخلگ والوادم اصحیبه

الإجابة:

أجلبنّک یلیلي وللفجرمــــانام                     لئن شچّن ابدلالي الخلیلي اسهام

ماظنّتي اجروحي ترهم وتلتام                    لئن عند الرماني ادوای والطیبه

الرسالة:

لجلبنّک یلیلي والگلب حیـــــــران                 انامن لواظل بلوحشه اله سهران

اگول الطیف هلبت یروی العطشان               لچن تحتي الغضا یتصاعد الهیبة

الإجابة:

اجلبنّک یلیلي والفکرحیــــــران               اشتعل بلشیب راسي وگلبي بلنیران

یفکرشامتي بیّه سفاهه وجان              ومااگدر أبوح وهای المصیبه              

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 21:58  توسط الساری  | 

نيران

يافرگة المحبوب نیران ***تسعر وتچوینی ابلهبهه

کل ما یطفیهه إلی النسیان***أشواگه تلفینی وتشبهه

واگضي اللیالي ابسهر ولهان***والعین طیفه یعذّبهه

لحظت کره لو جت للجفان***یطردهه دلالي ویسبهه

تبچي اعله حالي الإنس والجان***واهمومي اتچبنی واچبهه

کل یوم گلبي علی زعلان ***واروح تردفلی ابعتبهه

هاذه یناشدني عله افلان***وذیچه عله الفرگه وسببهه

وادموع عیني اتصیر غدران***من گبل ملعبره انتحبهه

معمول ما سوّته العدوان***وي روحي سوّه اللي یحبهه

تنطر اهلاله اسنین ما بان***یهجره چا شنهي ذنبهه

اسنین عمري اشکثر ماچان***مشتبه من غیره الحسبهه

مثل السفینه ابغیر سفّان ***ماتدري وین المد یذبهه

لومثل ناس ابغیر بلدان***محتاره ماتعرف نسبهه

یاصوب انوّي الوجه حیران***وین الگه للعلّات طبهه

+ نوشته شده در  جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:0  توسط الساری  | 

ومضة(غزل)

موعجبه إذا وجنتک تلهب نار               

لئن من نار گلبي ماخذه الضاها

العجبة الناس تشرد من لهیب النار

وانه ابلهفه اجیت اتشابگ اویاها

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:39  توسط الساری  | 

مساجلات شعریة:ابوذیات

نقلاً عن موقع ادبنا:

قال الشاعرمله نعیم الکروشاوي

یشیعي اعلی الرزیه اصبر ولمصاب****اتلوم الدمع دم ماکت ولمصاب

مصایب کربله بیهن ولمصاب****دلیلک و اصبحت عینک جریه

فاجابه الشاعر قيس الشامي من خرمشهر(المحمرة):

جفني هل دمع وردی ولمصاب****و شرح گلبی حزن زینب ولمصاب

یأللم گلب کل شیعی ولمصاب****النبوه و الامامه و الزچیه

وقال بجناس آخر:

من یگدر یقایس منصب احسین****روه الاسلام دمه منصب احسین

ترعرع بالحزاین من صبی احسین**** و صبح والد الضیم ابن الزچیه

ما ارسله الشاعر سعید کوتي من الحويزة:

تهل عینی ابدمع مندم ولمصاب****علی سهم النبت گلبی ولمصاب

خذت ماتم الک روحی ولمصاب****شبل حیدر ابن زهرا الزچیه

******

شبیه امصاب زینب منصبانه****و لو دم ابدموعی منصبانه

ترید اشلون ماتم منصبانه****و ذکرهم بالگلب ناصب عزیه

و قال الشاعر الحسيني عبدالزهرا العفراوي من الحويزة:

وجع صاب الگلب بلهم ولمصاب****دم اشلون ما ابچی ولمصاب

السمه مطرت لبو الیمه ولمصاب****دمه و بی خضبت وجه الوطیه

******

وحگ ام المصایب والمصیبه **** المصیبه ابگلبی خلت و المصیبه

الدمع یرخص اهله و المصیبه**** و جواز اعله الصراط ایصیر لیه

و قال الاستاذ الشاعر اسماعیل المشعلي من الاهواز:

ابعظم ماجره البت حیدر و المصاب****الم گدر جرح روحی و المصاب

دلیلی او هضم صب دمعی و المصاب**** اشحال اهیه الرأتهم علوطیه

******

الوکت ضهضب الم و غضب ودامصاب****وشوده الگلب زینب ودامصاب

امنهدهه اوما عتگ بعده ودامصاب**** ابغدره اگلوبنه ابسوط الاذیه

*******

انصبت ماتم حزن بلگلب لمصاب**** الحسین او غیر روحی الالم لم صاب

انه ینبیک جفنی الغیث لمصاب**** اهموم او ضیم من عظم الرزیه

******

شبیه امصاب زینب حدث یامصاب****اشمذکره او یصب دمعی اتگول یامصاب

لحد الیوم یدوی صوت یامصاب****الشمر شبلچ او وینچ یالزچیه

******

اصب یا دمع یکفی شنصب آنه****او مصاب احسین غاره شنصب آنه

اشبعد ظل طرف سالم شنصب آنه****و اهن لثنین و سبعین بیه

و ارسلت الشاعرة کاظمي من سوسنكرد(الخفاجية)

اذکر کربله خویه ولمصاب****تضل عینی تهل مندم ولمصاب

جرح گلبی نزف تدری ولمصاب****چنت امخدره و هسه سبیه

و انشد الشاعر الموهوب رحیم الساري من سوسنكرد(الحفاجية)

الوکت غیم حزن و ارعد ولمصاب****و ما جاده مصاب الطف ولمصاب

الشهيد احسين و اصحابه و المصاب****گلب کل حر و فجعته الرزیه

*******

صب جفنی دمع من دم ولمصاب****عله البلوه اللفت زینب ولمصاب

الم صایب گلب زینب ولمصاب****گلبی و گلب کل الجعفریه

*******

اشلون ادموم دمعی ولمصیبه****و زینب غدت واحد والمصیبه

الخطت گالت ذلیله ولمصیبه****گالت ذللت سلطان امیه

*******

عله الراحو لهل دم والمصابین****و حرت وین الرزیه والمصابین

اشتبه یلگال واحد ولمصابین****مصاب احسین و امصاب السبیه

و قال الشاعر الشاب محمد الشیخاني من الفلاحية:

انجرح گلب السما لجله ولمصاب****اهلها وکل جفن منها ولمصاب

الذبح و السلب رض صدره ولمصاب****هانن لون ما زینب سبیه

******

گوس النایبه الزینب ولم صاب****و للسجاد فوگ المه ولمصاب

حسین انذبح یوم الطف ولمصاب*** لثم للحشر وجه الدنیه

و قال الشاعر عبدالحسین الباوي الصیاحي من سوسنكرد(الخفاجية)

العین ابدم دمع سالت ولمصاب****الفجیعه الما حصل منهه ولمصاب

الکل لابس سواد ابهم ولمصاب****الخلایق عل سقط بالغاضریه

*******

الدموع ابدم لبو الاکبر نصبها****و کل عام الیمر ماتم نصبها

النواصب ما تهم بینه نصبها****نعیش انموت وی ابن الزچیه

و انشد الشاعر الفصيح شیخ مهدی الساري من الحويزة:

المصایب معرفن غیری مصابن****و بعد یعیون المصابی مصابن

مصابک و السبی تدری مصابین****عمنی و صار  یا ما صار بیه

ارسل الشاعر حسن نیسی من الحویزة:

يلم همه الزمان و علي ينصاب****يوج نيران تحت الضلع ينصاب

اشلون احسين گلی ابسهم ینصاب**** و اروح امیسره وی ال امیه

و اتبعه شاعر آخر من الحويزة و هو مصطفی شلیجي

علیکم دم یبو السجاد ینصاب****او الکم بلضمائر حزن ینصاب

عجیب اشلون جود الگمر ینصاب****اسما اوما لایما الله اعله الوطیه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 16:38  توسط الساری  | 

یاامیری یا حسین

انت لا مقتول بل هم قتلوا              انت منصوروهم قد خذلوا

فی سعیر النار هم قد ادخلو           فی لضاها خالدین.....یا امیری یا حسین

سیدی یا لیتنا کنامعاک                 نخلط الدم الرخیص بدماک

یامن الکون ومن فیه نعاک              وبکی الطه الأمین.......یاامیری یاحسین

سیدی بکتک أرض وسماء               حینماداست خیل الجبناء

أن یراک تقتل فی کربلا                   شاء رب العالمین......یاامیری یاحسین

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:13  توسط الساری  | 

شیال العلم

 

 

اگعد يشيال العلم يعبّاس يا ذخر ابونه

 

 

شوف الاعادي اليوم يا بولنّوماس عگبک ولونه........اگعد

*******

يا ذخر حيدر يا بطل يا صنديد يا بولکلايف

يلموت الحمر تاخذ ارواح اعداک تخسه

المراهف

هذا ابوليمّه ايصيح خويه وينخاک لاتضل واجف 

 

شلعطّلک شلهاک سل سيفک گوم عدوان اجونه........اگعد

*******

محني الظهر چلقوس يا ويلي احسين يا عمت عيني

ايصيح يا عبّاس چاوينک وين  شو ماتجيني

وامخدّرتکم زينب آنه اترجّاک اسمع ونيني

 

 

ظلّت اطفال احسين عطشانه اتصيح شوماسگونه........اگعد

*******


عبّاس موش انته الگلت گومي اوياي وانته اکفلتني

عدمن يبعدالروح بين العدوان چاودّعتني
وين الوعد يا خوي وين الميثاق چنّک عفتني


 

 

انته الکفيل وبيه تعلم وصاک کرّار ابونه ........اگعد

*******


وصّاک ابونه وگلک انته المذخور صون الحراير

ولتخلّي يوم الکون من العدوان ينظر ها ناظر

ماعدّه رافه ولاحميه ولادين هلعدو کافر

 

 

ثار ابّدرو احنين منّه ايطلبون جو ياخذونه ........اگعد

*******


تدري ابوصيته الثّانيه اطفال احسين کلهم ضمايه

ودّعهم المظلوم بيدک عباس صاحب الرايه

تربي العيون الجودک ومشتاگين کلهم المايه 

 

 

انهض وجيبلهم الماي البلجود خل يشربونه ........اگعد

*******


وگلّک وصيه ثالثه اشلون انسيت نصرت المظلوم

لتخلّي اخوک ابغير ناصر وامعين واتحاصره الگوم

ماهوالک يا صنديد يا صل يا ليث بلمشرعه النوم 

 

وشلون حدّک يا صگر هلغربان چايگربونه........اگعد

*******


عباس اخوي وزين اعرفک متنام نوم المذلّه

وادري ابسيفک سيف من الشّجعان ميحل محلّه

اشلون نايم يا بطل  وآنه انخاک والدمع اهله

 

 

ردنه المدينة جدنه خويه اترجّاگ لايسلبونه........اگعد


ترضه يبوالغيره يسلبونه اعداک وانته بلوجود

تخسه الجموع اتردهه کلهه ابيمناک لوعندک ازنود

يلمثّلت حيدر ابهاي الحملات يا راعي الزّود

 

 

منبعدک المظلوم ابواليمه احسين خابت اظنونه ........اگعد

*******


خابت اظنون احسين واسکينه اتصيح عمّي يعبّاس

رد للمخيم بعدمنريد الماي صدرنّه هلناس

جاوبنه وانهض وستلم سيفک گوم لو با خر انفاس

 

 

احنه ابامس الحاجه الک يا مهيوب يعضيد ابونه ........اگعد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:16  توسط الساری  | 

لطمیه

يبني يلغالي

يبني يلغالي.............ياغاية آمالي          لاتجافيني ............ارحم ابحالي

*******

يا هرش گلبي ... يا ضوه عيني.....آنه ربيتک لاتجافيني.....ارحم ادموعي وارحم اونيني

ابچي والمدمع يسيل       صار بس حگي العويل        يبني وافراکگ ثجيل

                             الموت اشوالي ..................يبني يلغالي

*******

يبني ربيتک وارتجي تکبر.. اشگد ضگت لوعات ويا ماچنت اسهر.. ردت الوذن بيک امن البله والشر                                 

ليش يوليدي جفيت                ليش وعدک ماوفيت            وآنه من بعدک بگيت

                                 الحزن موالي...............يبني يلغالي

*******

چنت بوجودک مزهره دنياي .....عمد صيواني وهيبتي واحماي.....ليش تنساني يا نظر عيناي

يبني ماچان المظن            اليال سهري ينسن                يبني واعيوني عمن

                                   وذاب دلالي .............يبني يلغالي

*******

يبني من بعدک شلي ابعمري....يا غصن ريحان يا هوه العذري..من اديه اتروح لون بيک ادري

چان من گبلک متت         لو عساني ماصرت                 من عفتني وسافرت

                                 اشبعد يبگالي.........يبني يلغالي

*******

 يبني بعده اوياک ماگضه عتبي...تضل عيني اعليک تنطروتربي...فرگتک للروح يلولدتسبي

انته روحي والگلب         ليش ماتسمع عتب             فرگتک يبني قصب

                                 وماهي اببالي.........يبني يلغالي

*******

يبني اخذني اوياک لاتخليني...من بعد عيناک شلي بسنيني....وين عهد الچان بيني وبينک

يلگلت بحمايتي        گوم واسمع ونتي               اصبحت يامنيتي

                                 فاگده الوالي.........يبني يلغالي

*******

للعهد يبني تنسه ماظنيت....گتلي بحماتي اطلعي امن البيت....لون بيک ادري اتعوفني ماجيت

اضل مابين العده        وابحديد امحدده            اذل وآنه الماجده

                                 زجر يبرالي.......يبني يلغالي

*******

من سره الحادي وگوطرت نوگه...وآنه علهزله ارکبت مشبوگه.... عاينت صوبکونحت بلبوگه

من سره الحادي خفت       وبسمک ابعبره اهتفت          گمت ارجف والتفت

                                 ايميني واشمالي ........يبني يلغالي

*******

بس حرم واطفال سرنه يوليدي..بلقصب للشام رحت موبيدي...امن الهزل للگاع واسحل ابگيدي

يلصرت سهم السيوف       من عفت ارض الطفوف         لون حاضرني وتشوف

                                 کونک احذالي...........يبني يلغالي

وبعد شحچيلک يبني يعيوني...من سياط اعداي ورمن امتوني ....بلاسبب يبني شويضربوني

اصرخ وماکومعين         والتفت يسره ويمين            وين يبني رحت وين

                                 ودمعتي اتلالي.........يبني يلغالي

*******

من وصلنه الشام والخلگ لمه ...خارجيه اشلون ترضه انه اتسمه...لوعة ارضعان ولله يا يمه

فلشت حته الصخر         عطش واگيادوزجر         وصوت لوعتهه عبر

                                 لسمه العالي ..........يبني يلغالي

*******
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:42  توسط الساری  | 

هوسات

هوسات

                                حیدر من یکر عالگوم یخلی افلولهه طشــــــار

                                من سیفه جموع اتفر وبیهه اتخلّدت بالنـــــــّـار

                                العدو گبل الصدیج ابهای یشهدله و رواله اخبار

                                لوماسیفـــــــــــــه چاماضـــــل حـــــــــــــــگ

                                           ***********

                                 لوما المرتضی ما ضــل عــــــدل لادیـــــــــن

                                 وبیده میـــــــّّل انگابـــــات المعـــــــــــادیــــن

                                اهوفرقان یعزل زینهــــــــــه امــــــن الشیــــن

                                 والخاصم حیدر بیّن مخدوش ایمانـــــــــــــــه

                                           ************ 

                                 بیده     ذولفقار و  یمحی    بالکفـــــــــــــار

                                 رحات الحرب بیده اشمایکر تنـــــــــــــــدار

                                  گبل گومه یکر واتسمه بالکـــــــــــــــــــرار

                                  والیدخــــل یسلـــــم مـــــــن سیفـــــــــــــــه

                                         ***********

                                  

                                    مایتبع المــــــــدبر والدّخـــــــل یسلـــــــــــم

                                   ومن وجه الرسول ابسیفه یجلی الهــــــــــــــم

                                    سگه شجرة الدّین المرتضی بالـــــــــــــــــدم

                                    بفراش المرسل بات وضحّاله ابروحــــــــــه

                                           ************

 

                                بفراش الرسول ایبات حیدر بامـــــــــــر من ربه

                                 یا خوه التخلی انسان هیچ ایضحی یا صحبـــــــه

                                 النبی مافارگ افراشه لئن نفسه علی وگلبـــــــــه

                                  هاذ النایم بفراشه موحیدر طــــــــــــــــــــــــــه

                                         ************

                                  الحط حـــد للمـــــــــکارم والفخر والــــــــــزود

                                 وابسوح الــــــوغه صــــــال وچسب نـــــــوماس

                                 والحـــــــــارب ثلاثیــــــــن الف دون ازنــــــــود

                                 اذاتنشد عله هاذ البطل عبــــــــــــــــــــــــــــــاس

                                 عبـــــــــــــــــــــاس الدگ ساس الغیــــــــــــــــره 

                                         ************

 

                                 الدگ ساس المراجل بالوغه عبــــــــــــاس

                                 وغده کعبة وفه واتدوربیهه النـــــــــــــــاس

                                 اشکثر جندل ابساحات الحرب فــــــــــرّاس

                                 یــــامـــــاسیــــــــفه حز بیــــــه ارگــــــب

                                         ************

                                 حد سیفه ابرگاب اهل المکر والجــــــــــور

                                 ومن صعدت الغیرة گام دمه ایفـــــــــــــور

                                 سوه المعرکه اعله اهل البطل تنـــــــــّـــور

                                 ضـــــل یحطب بیهـــــــه ویلهیلـــــــــــــه

                                         ************

                                 ابحب آل الرســـــــــــــول انذوب کل احنه

                                 ولوصارت الشده یا علــــــــــــــــی صحنه

                                 دنیه وآخرة هــــــــــــــــــــــــــوّه الینجحنه

                                 بس ننخـــــاه یحضـــــــر بالشـــــــــــــــده

                                         *************

                                 من تنخه علـــــــــــــــــــــی ینتهض کل الکون

                                 والساعة العصیبه من تندبه اتهـــــــــــــــــــون

                                 ابحب المرتضی مجنون انه مجنــــــــــــــــون

                                 خل اتصیح اعداه الشیعی امســــــــــــــــــودن

                                         ************

                                 بس حیدر علـــــــــــــــــی وکت العسر ننخاه

                                 لئن رب العرش بعدالنبـــــــــــــــــــــــی ولاه

                                 کلنه بالقیامــــــــــــــــــــــــــــه نستظل بحماه

                                 الیمضیله للجنه المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا

                                         *************

                                 اللسان ابحگ علی بالله اشیرید ایگــــــــــــول

                                 لئن ســـــــــــــــــــوه العجیب الابد مومعقول

                                 ابخیبر دحه الباب الماتهزه افحــــــــــــــــول

                                 والجندل مرحب یا هو غیره ابفقــــــــــــــاره

                                         *************

                                 مته یبن الحسن تظهر وتاخذ ثار ابوک احسین

                                 وترد العده الهجمت وتکسر شوکت الطاغیــن

                                 تربیلک اعیون الناس های اقرون موش اسنین

                                 برجاک انضل دسرع لینــــــــــــــــــــــــــــــه

                                         ************

                                 نضل احنه ابرجاک وعیب نرجـــــــــــه الغیــر

                                 ومانزلف دربکم مهما طال السیــــــــــــــــــــــر

                                 الدین انته وکتابه ووحیــــــــــــــــــــــه والتفسیر

                                 نهجه الله انته ووحیه ودینــــــــــــــــــــــــــــــه

                                         ************

                                انته نهج الباریّ الصح القــــــــــــــــــــــــــــویم

                                 وانته درب الحــــــــــــــــــگ صراط المستقیم

                                 وانته کــــــــــــــــــــــــــوثر وانته جنات النعیم

                                 وانته البر والهـــــــــــــــــــــــــــــــــادی ودینه

                                          ************

                               دین الهــــــــــــــــــــــــادی بیدک بالبسیطة ایعم

                               والعالـــــــــــــــــــــــم اعله ایدک یهتــدی ویسلم

                               وابواحــــــــــــــــــــــــــــــــة عداله تنعم الوادم

                               والخــــــــیر ایعـــــــــــــــم بلمعمــــــــــــــــمورة             

                                         ************

                               ایعم الخیر بوجودک ینور العترة والــقـــــــــرآن

                               والحجة اعله کل الناس اتم یا حجة الرحمــــــــن

                              وخارج حکمک العادل بعد میضل ابد انســــــان

                              وتحقــــــــق احـــــــــــــــلام الشیـعــــــــــــــــه

                                         *************

                              امک الزهرا اتمنه یوم بی تظهر یمهــــــــــدی

                              اتکلفک ابهای المهمه اخذ یبنی ثار چبـــــــدی

                              المردته اخیول  امیه وبعد ماضـل چبد عنــدی

                              یـــا ثــــــار الله الثــــــار اتنـــــــــــــــــــــادی

                                         ************

                              لون تدری اخیول امیه ابیوم داست صدر ابنی

                              داست اعله اعظام صدری والضرب زینب ضربنی

                              خل یقیم العزه ویبچی ابکل وکت کلمن یحبنی

                              واســــــــــونی یا شیعــــــــــه ابدمعــــــــــــه

                                         ************

                              بلحزن ودموع ومآتــــم شیعتی واســــــــونی

                              بنیاحت احسین واخوته الوحدی لتخلــــــونی

                              احضر الواسانی ابدمع یوم الحشرتـــــدرونی

                              وادمعــــــــة ابجنّــــــات اشریهـــــــــــــــــه

 

                             عله احسین ابچواشگد  ماکو ادمــــــــــــوع

                              لئن الخیل رضّن منــــــــــّه الضلـــــــــوع

                             الدمـــــــــوع اتصیرباچر الــــــــکم ادروع

                              والدمعــــــــــــه اتنجـّـــــــــــــح راعیهــــه

                             

                                         ************

                              نبقه ویّه احسین مانزلف یعالم هلــــــــــــــــدرب

                              وکل سنة انقیـــــــم المآتم نحزن ودمعــــه نصب

                              احسین مو بلطف ضریحة مرقده ابوسطه الگلب

                               میـــــــــدور الــــــــــــدم بینــــــــه اخلافـــــــه

                                         ************

                              بلگوب احســـــین اله مرقد وما نگدر انعوفـــــــــة

                              وابجوار الحیداخوه الجاد من جوده ابچفــــــــــــوفه

                              واظن لو ماقــــــدر ربه چاگلب بیهم الکـــــــــــوفه

                              عباس اعنـــــــــــــــی وراعـــــــــــــــــــــی الرایه

 

 

                              لوبسم عباس الهج  توگف ام العله اگبالـــــــــــی

                              ترجف اتضل المکارم لئن ماتوصلّه عالـــــــــی  

                              موش بس قلمی وکتابی کتبته اعضای ووصالی

                              عباس اصبح کــــــــــــــــــل اوجـــــــــــــــودی

                                         ************

                              عباس الفـــــــــــده روحـــــــه وفده  ازنـــــوده

                              وموبس مـــــــــای لا جاب الوفـــــه ابجــــوده

                              لخـــــــــــوه احسین مــــــــوذخراه علی عوده

                             گله احسین اتشیل الــــــــــــــــواه وتکفل زینب

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:5  توسط الساری  | 

الناس عدهه اعیون

 


الابیات التالیه من شعرینسب الی الامام علی (ع) نظّمت باللغة الدارجة ابیاتاً    لتبیین بعض معانیها

اذاشئت ان تحیی سلیماً مــــــن الاذی                 وحظک موفورٌ وعرضک صــین

لسانک لاتذکر به عـــــــــورة امــریٍ                  فکلک عوراة ً وللناس الســـــن

وعینک ان ابدت الیــــــک معایبــــاً                    فصنها وقل یا عین للناس اعین

وعاشر بمعروف ٍوسامح من اعتدی                   وفارق ولکن بالتی هی احســن

                                     *************

یالرّدت عیشه ابسعادة وخیــــــــر مابیـــــهه اذیّــــه

ورزق متوفـّر وعرضک صاینـــــــــه امن الاجنبیّه

من امیرالمومنین اسمـــــــع یمســـــــــلم هلوصیّه

لاتــذم واحــد ابحچیک لاتـّهمه ابکل ردیّـــــــــــــه

حیث نفسک مذنب انته وبیک عورة وخطه وسیّه

والخلـگ تگدر اتذمّک کل صباح وکل مسیّـــــــــه

ولـوشفت منهم معایب غض نظر عنهن اشویّــــه

وگلهـه هم النّاس عدهه اعیون وتعاین علیّــــــــه

عاشـر ابمعرف ربعک صیر دومک صفی النیــّــه

وسامـح الیعتدی ویغلط واهجر اباحسن سجیّــــه

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 23:38  توسط الساری  | 

((اجروحی امدیرمة))

 

 

احبک رغــــم ماگالتـــه العــــذال****ویضل ابضـــامری یسعر غرامــک

ابد مااصطــــبی للـــی یگولون****تون امســـــودن اشبیک اشعلامک

یگولـــون الهـوه غادر العــــــذال****شبابـک یاخــذه ویـــاخذ ایـــامــک

ویگلــــولی یحرمـک لــذة العـــیش****وتمــلـک هلــک وتملک عمامک

اصم لاعــذل اسمـــع لامـــلامات****کلام الغیـر باطـل بــس کــلامـــک

اجروحی امدیرمة وتتغاوه الک دوم****تضحک لو رأت بسمت حسامک

اضــــل افخر ابجرحک عله العشاگ ****لئن شایل عله صدری وسامک

صــدودک والوصــل مایفرق اویای ****احبن صلحـک و اعشگ خصامک

کــل دعـوای باطـل آنـه ماگــول ****مـرامـی یقـودنـی القائـد مرامــک

گلبی ایضـل مضیفـک وانته بی شیخ****ولوشبّچت لوذاته ابســـهامک

تــربع هــای ممـــلکتک یمولای****ابکل اوجـودی خلهـه اترف اعلامـک

بــــس آمــــر علیّ وگـــول شتـرید ****نافــــذ حکمــک وطوع الکلامک

یاقمّـه ابصفـــاتک حتـه الملاک****ماتـــدرک مـــده رفعـــت مقــــــامک

شمسنــــه والکـــواکب کلهـــه والکون ****تخرّ اجـــلالاً الهیبت قیامــک

الانس والجــان خدمتـک و المـلاک****وانه افخـر لـون تقبلنـی غلامـک

شوصفک خورسیت القلم یا طود****القلم شنهی السمه ماوصل هامک

العواذل یوم سمعـت های الوصاف****تگلی مــوش ولفک هاذ امامـــــک

****

گلتلهــــم لاول مــــرّه تحچون****الحــــــگ وبالاخـــــص هــــوّه کلامــــی

بس مـــابالغـــــت من وصفـــت هیچ****ردت اتوســــع وخانـــت افهامــی

لئن الوصفیتـــــه مـــو ولــــف هاذ****هاذ الحســـــن مــــولای وامــــامی

هاذ ابن الزچیه الزهره والحید  ****علــــی حامی الحمه ولـــجّار حامـــی

کرم بیت النبـــوّة الحسـن جمعـــاه****وابکل الصفـات الحســن ســـامی

ســــلام ابعث له حته اویه الهوه الهاب ****واترّجه الهوه ایبلّغ سلامـــی

واگله افراگکم هد حیلی مــــولای ****دمه مدمع اعیونی وگلبی دامـــی

تره لحظة افراکگ عـــام الی اتصـــیر ****اتصور بالعدد شیصــــیر عامــــی

صدگنــــی الجـــــرح هاذه الیحاچیـــــک****واثار النزف حتــــــه ابکلامـی

صبری اعلیک ینگـص صــــار کل یــــوم****وحبک بالگلب دوم ابتنــــامـــی

گبــــل ماچنـــت شاعــر صدگ ابهای****ولاچانــت اتهیــج صدی انغامـی

حبک هیجانی وصـــرت ملســون****واحس اتفوقت حتـــه اعلــه جـــامی

الشوفک سیدی مشتــــاگه العیون****وگلبی المــای وصلک دوم ضامی

وصلک غایتـــی ومنیتــــی ابدنیای****یحلمـــی اتوسلک حقق احلامـی

طلبتــــی ازیارتـــک دقبلنی مـــولای****و لو ما یوصــل الهـــایه مقامـــی

ازورک و لـــو گبـــرک بس التــــراب ****اشبــگ هالتـــرب غایت مرامــی

****

اریـــــد اشبـــگ اتــرابک واکحل العین****بترابــک و الـی های اعز غایه

وزیحن لیــل همی ابشمس لقیـــاک****و انور باطنـــی ابنـــور الولایــــه

حبـــک مو ملکنــــی ابسنـــد تاریــخ****و لا بخبـــار لاسنـــة و روایـــــه

لچنّه ابطینتی امن الاصل معجون****و کرامه های من ربـــی و عنایـــه

یمــــن لـولا وجــودک و بو السجاد****و ابــوک و جــدک و خیر النثـــایه

اله الکـــون چـا ماصـــاغ الکــــوان****و لا ارســل رســول و نزلــت آیه

یـــا آل الکســــاء یا باخــــرة نوح****و المـــارکب یرکـــب علمنـــایــــه

یثـقــــل العــــادل ابوزنتـــه القــــرآن****یــــا قــــرآن ناطـــــق للبــرایه

یا نور الهدی و للعالــــم ارشــــاد****نطقـکـــم و الصمـــت نور و هدایه

خطــته کلمن سلک ذیچ المتاهـات****و تطورش ماسمع ذیچ الوصایه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 23:28  توسط الساری  | 

میلادالامامه

 

ميلادک يبوالحسنين ميلاد الامامـة ومولـد العتـرة
انته اول وصي منصوب منبعد النبي وانته اصل هـالشجرة
ربک خيراک ونصّبک تنصيب واهو بالکون واسرارالانسان ادره
رادک تهدي المخلوگ من بعد الرسول وتمشـي اعله اثره
واتحذر جميع الناس من ممشه العوج والغلطة والعثرة 
وا ليمشي ابسبيل الخير وادّا الواجب ابجنّة ورضه اتبشره
وانته اسلمت گبل الناس کلهه وطعت قول الباري وامره
وانته الشيديت الدين ذولفقّاردومک لجله اتشهره
غيرک ياهوالحارب ولجل الدين والطه فده عمره
يا سيف الاله الغالب البتار يا داحر عدوه وصانع النصره
يا هوغيرک ابيوم الوغه يا حيد داس اعله النفس واستسلم الامره

 

 

 

 

هله ابميلادک السر کل گلب محزون يا عز الاسلام وهيبته وفخره
يحگ نلبس اهدوم العيد هذا اليوم ونعلگهه الشموع ابکل شبر عشرة
يا شمس ابسمه الشيعة اشرگت يانور شع ابظلمة الکون وصنع فجره
ينخاک المسي ء المذنب المغبون تشفعله تراهو حاير ابامره
وابليلة الوحشة وفرگة الخلان من ينترک وحده ولو ظلم گبره
ياحامي الدخيل ومطعم المسکين والينخاک لازم سيدي اتحضره

 


+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 15:24  توسط الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر